Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů

Tyto stránky jsou věnovány grantovému projektu SGS02/UVAFM/2017 řešeného na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity.

Application of Neural Networks in Diachronic and Synchronic Semantic Analysis of Texts

This website is devoted to the project SGS02/UVAFM/2017 of the Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling of the University of Ostrava.


Anotace

Cílem  projektu je aplikovat současné metodologické postupy založené na modelech neuronových sítí v textologii. Jde o analýzu sémantických změn v českých textech, přičemž jsou tyto změny sledovány jak z hlediska diachronního, tak synchronního. Konkrétně je na základě materiálu excerpovaného z Českého národního korpusu a) zkoumán vývoj politického a společenského diskurzu v publicistických textech v období 1990-2014 a b) ověřována možnost klasifikace žánrů.

Annotation

The aim of the project is to apply the contemporary methods based on neural network models in text linguistics. The semantic changes of lemmas are analyzed from both synchronic and diachronic viewpoints. More specifically, there are two topics: a) the development of Czech political discourse in 1990-2014 and b) the genre classification. The research is based on data from Czech National Corpus.


Náš tým / Our team

Radek Čech | Jan Hůla | Miroslav Kubát | Vojtěch Molek